नियमावली

शिर्षक प्रकाशन मिति फाइल
शिक्षा नियमावली, २०७४ August 13, 2018
नगर कार्यपालिका कार्य सम्पादन नियमावली २०७४
नगर कार्यपालिका कार्य विभाजन नियमावली
सुकुम्वासी व्यवस्थापन नियमावली,२०७५
शिक्षा नियमावली २०७४ (पहिलो संसोधन)
बहाल कर नियमावली २०७५