स्वास्थ्य सेवा र अौषधी पसल बाहेक अन्य सेवाहरु पूर्ण रुपमा बन्द गर्ने सम्बन्धी सूचना ।