निर्णयहरु

कार्यपालिका बैठक (२०७७/०५/१०) निर्णय (बैठक संख्या ४/०७७/०७८)

कार्यपालिका बैठक (२०७७/०५/०२) निर्णय (बैठक संख्या ३/०७७/०७८)

कार्यपालिका बैठक (२०७७/०४/२८) निर्णय (बैठक संख्या २/०७७/०७८)

कार्यपालिका बैठक (२०७७/०४/२१) निर्णय (बैठक संख्या १/०७७/०७८)

कार्यपालिका बैठक (२०७७/०२/२०) निर्णय (बैठक संख्या १७/०७६/०७७)

कार्यपालिका बैठक (२०७७/०२/१८) निर्णय (बैठक संख्या १६/०७६/०७७)

कार्यपालिका बैठक (२०७७/०१/०९) निर्णय (बैठक संख्या १४/०७६/०७७)

कार्यपालिका बैठक (२०७६/१२/२०) निर्णय (बैठक संख्या १३/०७६/०७७)

कार्यपालिका बैठक (२०७६/१२/१५) निर्णय (बैठक संख्या १२/०७६/०७७)

कार्यपालिका बैठक (२०७६/१२/०९) निर्णय (बैठक संख्या ११/०७६/०७७)