निर्णयहरु

कार्यपालिका बैठक (२०७७/१०/२०) निर्णय (बैठक संख्या १०/०७७/०७८)

कार्यपालिका बैठक (२०७७/१०/१९) निर्णय (बैठक संख्या ९/०७७/०७८)

कार्यपालिका बैठक (२०७७/०९/१२) निर्णय (बैठक संख्या ७/०७७/०७८)

कार्यपालिका बैठक (२०७७/०९/०९) निर्णय (बैठक संख्या ६/०७७/०७८)

कार्यपालिका बैठक (२०७७/०३/२८) निर्णय (बैठक संख्या २१/०७६/०७७)

कार्यपालिका बैठक (२०७७/०३/१०) निर्णय (बैठक संख्या १९/०७६/०७७)

कार्यपालिका बैठक (२०७७/०२/२०) निर्णय (बैठक संख्या १७/०६६/०७७)

कार्यपालिका बैठक (२०७७/०२/१८) निर्णय (बैठक संख्या १६/०६६/०७७)

कार्यपालिका बैठक (२०७७/०१/०९) निर्णय (बैठक संख्या १४/०६६/०७७)

कार्यपालिका बैठक (२०७६/१२/२०) निर्णय (बैठक संख्या १३/०६६/०७७)