निर्णयहरु

कार्यपालिका बैठक निर्णय (२०७८/०१/१२)

आठौ नगर सभाको निर्णय

पहिलो बैठक निर्णय दोस्रो बैठक निर्णय

कार्यपालिका बैठक (२०७७/१०/२०) निर्णय (बैठक संख्या १०/०७७/०७८)

कार्यपालिका बैठक (२०७७/१०/१९) निर्णय (बैठक संख्या ९/०७७/०७८)

कार्यपालिका बैठक (२०७७/०९/१२) निर्णय (बैठक संख्या ७/०७७/०७८)

कार्यपालिका बैठक (२०७७/०९/०९) निर्णय (बैठक संख्या ६/०७७/०७८)

कार्यपालिका बैठक (२०७७/०३/२८) निर्णय (बैठक संख्या २१/०७६/०७७)

कार्यपालिका बैठक (२०७७/०३/१०) निर्णय (बैठक संख्या १९/०७६/०७७)

सातौ नगर सभा निर्णय

बैठक संख्या १ बैठक संख्या २ बैठक संख्या ३

कार्यपालिका बैठक (२०७७/०२/२०) निर्णय (बैठक संख्या १७/०६६/०७७)