आर्थिक विकास महाशाखा

 • नाम : भक्तिराज शर्मा
 • पद : वरिष्ठ आर्थिक विकास अधिकृत
 • फोन : ९८०४३२१६७६
 • नाम : नगेन्द्र तामाङ्ग
 • पद : कृषि अधिकृत
 • फोन : ९८४२०३०६३५
 • नाम : हेमा थलङ
 • पद : ना.सु.
 • फोन : 9852056976
 • नाम : रमिला कुलुङ्ग
 • पद : ना. सु.
 • नाम : लबकुमार पोखरेल
 • पद : सहायक पाचौं प्रशासन
 • फोन : 9862036042
अपडेट