सम्पर्क

धरान उपमहानगरपालिका

नगरप्रमुखः पद रिक्त

मोबाईलः

नगर उपप्रमुखः श्रीमति मञ्जु भण्डारी सुवेदी

मोबाईलः ९८५२०३८६००

नि. प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतः श्री विनोद कुमार पोखरेल

मोबाईलः ९८५२०७३१११

सूचना अधिकारी: श्री खगेन्द्रप्रसाद खतिवडा

मोबाईलः 9852056974, फोन नं. : 025-521501

नगर कार्यपालिकाको कार्यालय सुनसरी, १ नं. प्रदेश, नेपाल फोन : (+977)-025-520407, 520636, 520813, 526493 फ्याक्स :(+977)-025-521991

अडियो नोटिस बोर्ड: १६१८०२५५२०४०७
Web : www.dharan.gov.np
e-mail : info@dharan.gov.np

शाखा/उपशाखाको Extension नम्बरहरू

तल उल्लिखित शाखा तथा उपशाखाको Extension नम्बरहरूमा सम्पर्क राख्नको लागि 025-520407, 025-520636, 025-520813 वा 025-526493 मा डायल गर्नुहोस् र कम्प्युटर (IVR) बोली सकेपछि Extension नम्बरहरू थिच्नुहोस् ।

क्र. सं. शाखा/महाशाखा कोठा नं. एक्सटेन्सन नं इमेल ठेगाना
१. नगर प्रमुखको सचिवालय २०२ mayor@dharan.gov.np
२. नगर उप-‍प्रमुखको सचिवालय २०३ deputymayor@dharan.gov.np
३. प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत २०० cao@dharan.gov.np
प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतको सचिवालय २२२
४. प्रशासन महाशाखा २१६ administration@dharan.gov.np
प्रशासन शाखा २१८
भण्डार शाखा २१९ procurement@dharan.gov.np
५. आर्थिक प्रशासन महाशाखा
लेखा शाखा A१ २०८,२०९ finance@dharan.gov.np
राजश्व शाखा A२ २२३ revenue@dharan.gov.np
६. शहरी पूर्वाधार विकास महाशाखा २४ २०४,२०५ infra@dharan.gov.np
योजना शाखा २४ २०५ planning@dharan.gov.np
घरनक्सा शाखा २७ २१४ buildingpermit@dharan.gov.np
७. सामाजिक विकास महाशाखा ३,४ २०७ social@dharan.gov.np
शिक्षा शाखा ११ ३२२ education@dharan.gov.np
स्वास्थ शाखा १३ ३१६ health@dharan.gov.np
पन्जिका शाखा मोति भवन २१३ ss@dharan.gov.np
७. सूचना तथा पर्यटन महाशाखा २५ २२४ info@dharan.gov.np
८. आर्थिक विकास महाशाखा २२१ ecodev@dharan.gov.np
९. दमकल २१०

वडा ठेगाना टेलिफोन
पलिखे मार्ग, धरान १ 025-532401
देशीलाइन, धरान २
चिनियाँ चौक, धरान ३ 025-533003
खैरेनीटार, धरान ४
ठिङ्गाबारी, धरान ५ 025-552104
स्कुल डाँडा पानबारी धरान ६ 025-552110
शुक्र पथ, धरान ७ 025-531310
कविर टोल, धरान ८ 025-526695
बगैचालाईन धरान ९
१० देवीस्थान लाइन, धरान १० 025-520302
११ मंगरबारे चोक, धरान ११ 025-526352
१२ चतरा लाइन, धरान १२ 025-526612
१३ कोलेनी मार्ग, धरान १३ 025-525489
१४ बिजयपुर चौक, धरान १४ 025-530100
१५ पाथीभरा लाइन, धरान १५ 025-520428
१६ कार्की पथ, धरान १६ 025-530578
१७ उदय सामुदायिक वन, धरान १७
१८ देवीथान लाइन, धरान १८ 025-534018
१९ उज्वल पथ, धरान १९ 025-524340
२० माछामारा, धरान २० 025-693365
प्रतिक्रिया दिनुहोस्