कार्यविधि

शिर्षक प्रकाशन मिति फाइल
अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचय-पत्र वितरण कार्यविधि, २०७५ August 13, 2018
न्यायिक समिति कार्यविधि
प्रशासकिय कार्यविधि, २०७५
बैठक संचालन सम्बन्धि कार्यविधि, २०७५
स्थानिय राजपत्र प्रकाशन कार्यविधि, २०७५
उपभोक्ता समुह गठन कार्यविधि, २०७५
टोल विकास संस्था सञ्चालन कार्यविधि, २०७५
करार नगर प्रहरी व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७५
करार प्राविधिक व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७५