न्याय सम्पादन (कार्यविधि सम्बन्धी) ऐन, २०७५ पहिलो संशोधन

न्याय-सम्पादन-कार्यविधि-ऐन-२०७५-संसोधन-1

शिर्षक प्रकाशन मिति फाइल
न्याय सम्पादन (कार्यविधि सम्बन्धी) ऐन, २०७५ पहिलो संशोधन June 6, 2022