नियमावली

शिर्षक प्रकाशन मिति फाइल
शिक्षा नियमावली, २०७४ August 13, 2018
नगर कार्यपालिका कार्य सम्पादन नियमावली २०७४
नगर कार्यपालिका कार्य विभाजन नियमावली
सुकुम्वासी व्यवस्थापन नियमावली,२०७५
शिक्षा नियमावली २०७४ (पहिलो संसोधन)