धरान स्वास्थ्य चौकि, छाता चोकमा उपलब्ध सेवा सम्बन्धि जानकारी

तपसिल बमोजिमका स्वास्थ्य सेवा धरान स्वास्थ्य चौकि, छाता चोकमा उपलब्ध छ।

  • ९ हप्ता सम्मको सुरक्षित गर्भपतन सेवा(औषधिबाट)
  • अस्थाई परिवार नियोजन सेवा, IUCD, implant, depo, pills, condom
  • सुत्केरी सेवा, खोप सेवा, पोषण सेवा, OPD सेवा
  • DOTS सेवा